Hunting Slovakia II. (Trnovec n/ Váhom) | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

Trnovec nad Váhom (Slovakia) 

Február sa nesie v tomto roku v znamení lovu na bažanty a tak som prijal opäť pozvanie na poľovačku do slovenskej dedinky neďaleko Šaly, Trnovca nad Váhom.

Poľovačka  01.02.2020

Poľovačka prebiehala na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na ľavom brežnom vale rieky Váh.

Po zahájení, inštrukcií a v neposlednom rade i pokynov ohľadne bezpečnosti v podaní PaedDr. Imrich Šuba, PhD., nám nič nebránilo vytvoriť spomienkový deň pre psovodov, poľovníkov, študentov a honcov. Poľovačky, spoločné akcie, sú udalosťami patriace do národného dedičstva a mali by byť sviatkom každého poľovníka, loveckého kynológa a priateľa poľovníctva. Je to možnosť priateľsky sa stretnúť a v prvom rade si uctiť zver. Ochraňujte originalitu tradícií, výnimočnosť prírodného dedičstva a priateľstvá či už staré alebo nové.

Chcel by som poďakovať celému (ne)kynologickému teamu, ako i celému vedeniu poľovačky na čele s PaedDr. Imrichom Šubom, PhD a Karolom Éles RsDr. za prijemné privítanie. Dúfam, že i vďaka fotografiám budete spomínať na výnimočný deň medzi priateľmi z poľovníckej spoločnosti.

Lovu Zdar.

FotoStory AS

 

Fotografie sú nahraté v malom rozlíšení, pre odkup, či ďalšie šírenie fotografií v rámci autorského zákona ma kontaktujte na e-mail. Zneužitie, a zdieľanie fotografií bez súhlasu je porušenie autorského práva (Zákon č. 121/2000 Sb.)

Photos are uploaded in low resolution, for purchase or redistribution of photos under copyright law, please contact me by e-mail. Abuse and sharing of photos without permission is a copyright infringement (Act No. 121/2000 Coll.)