Hunting Slovakia IV. (Trnovec n/Váhom) | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

Trnovec nad Váhom (Slovakia)

Február sa nesie v tomto roku v znamení lovu na bažanty a tak som prijal opäť pozvanie na poľovačku do slovenskej dedinky neďaleko Šaly, Trnovca nad Váhom, tentokrát naposledy a zároveň ukončil sezonu 2019/2020.

Poľovačka 01.02.2020

Poľovačka 07.02.2020

Poľovačka 15.02.2020

Poľovačka prebiehala na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na ľavom brežnom vale rieky Váh. Po zahájení, inštrukcií a v neposlednom rade i pokynov ohľadne bezpečnosti v podaní PaedDr. Imrich Šuba, PhD., nám nič nebránilo vytvoriť spomienkový deň pre psovodov, poľovníkov, študentov a honcov. 

Poľovačky, spoločné akcie, sú udalosťami patriace do národného dedičstva a mali by byť sviatkom každého poľovníka, loveckého kynológa a priateľa poľovníctva. Je to možnosť priateľsky sa stretnúť a v prvom rade si uctiť zver. Ochraňujte originalitu tradícií, výnimočnosť prírodného dedičstva a priateľstvá či už staré alebo nové.

Chcel by som poďakovať celému (ne)kynologickému teamu, ako i celému vedeniu poľovačky na čele s PaedDr. Imrichom Šubom, PhD a Karolom Éles RsDr. za prijemné privítanie. Dúfam, že i vďaka fotografiám budete spomínať na výnimočný deň medzi priateľmi z poľovníckej spoločnosti.

 

Lovu Zdar.

FotoStory AS

Fotografie sú nahraté v malom rozlíšení, pre odkup, či ďalšie šírenie fotografií v rámci autorského zákona ma kontaktujte na e-mail. Zneužitie, a zdieľanie fotografií bez súhlasu je porušenie autorského práva (Zákon č. 121/2000 Sb.)

Photos are uploaded in low resolution, for purchase or redistribution of photos under copyright law, please contact me by e-mail. Abuse and sharing of photos without permission is a copyright infringement (Act No. 121/2000 Coll.)